DZIECI

DZIECI

wiek poniemowlęcy, przedszkolny, młodszy szkolny


ROZPOZNANIE (DIAGNOZA):
 • Badanie poziomu rozwoju umysłowego (IQ)
 • Zaburzenia sfery emocjonalno-społecznej (lęki, kłopoty ze snem, apetytem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, wybuchowość, agresja, brak umiejętności współżycia w grupie, słaba zaradność życiowa i samoobsługa, nieśmiałość, niepewność…)
 • Trudności związane z nauką i szkołą:
  • dysleksja - trudności w czytaniu
  • dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
  • dysgrafia - niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo)
Charakterystyczne objawy dysleksji w kl. 0-III i dzieci ryzyka dysleksji - 3-5 letnich: opóźniony rozwój ruchowy, niechęć do zabaw ruchowych, mała sprawność ruchowa rąk (rysunki na słabym poziomie, niechęć do rysowania), opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregów nazw, np. pór roku, posiłków, dni tygodnia, miesięcy; trudności z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek, tabliczki mnożenia, wydzielaniem sylab i głosek oraz łączeniem ich w słowa; oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, nogi itp.; mylenie podobnych liter, opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab, trudności z pisownią zmiękczeń.
 • Badanie percepcji wzrokowej i sprawności graficznej
 • ADHD - nadpobudliwość ruchowa, tzw. "wirujące dzieci"; trudności z koncentracją uwagi, impulsywność (część psychologiczna) 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I WSPOMAGAJĄCE:
 • Stymulacja ogólnorozwojowa, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów danego dziecka:
  • Metoda Dobrego Startu (MDS) - ta forma zajęć rozwija jednocześnie funkcje językowe i spostrzeżeniowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne (czucie ruchu) i motoryczne. Współdziała między tymi funkcjami, przyczyniając się do integracji percepcyjno-motorycznej. Usprawnia także kształtowanie lateralizacji i orientacji w prawej i lewej stronie ciała. W/w funkcje leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. MDS przeznaczona jest zarówno dla dzieci o prawidłowym rozwoju - w celu stymulacji, jak również dla dzieci o zaburzonym rozwoju - w celu rehabilitacji opóźnień rozwojowych.
  • MDS "Piosenki do rysowania" - dla dzieci najmłodszych, od 4 roku życia, a także starszych opóźnionych w rozwoju; zajęcia indywidualne lub w małych 2-3 osobowych grupach.
  • MDS "Piosenki na literki" - dla dzieci 6-letnich i opóźnionych (np. powtarzających kl. 0, z głębszymi deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnych intelektualnie); zajęcia indywidualne lub w małych 2-3 osobowych grupach. Nauka liter angażująca kilka zmysłów, ułatwiająca ich zapamiętywanie i prawidłowy kierunek pisania.
 • Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 • Zabawy stymulujące rozwój dziecka - wskazówki dla rodziców
 • ADHD - ukierunkowanie postępowania wychowawczego dziecka z ADHD oraz nadpobudliwego psychoruchowo